Menu

VEDTÆGTERNE

§ 1

Foreningens navn er Tuse IF Fodbold. Tuse IF Fodbold er hjemmehørende i Holbæk kommune. Tuse IF Fodbold er en afdeling af Tuse Idrætsforening og dermed underlagt dennes vedtægter. Tuse IF Fodbold er medlem af SBU og derigennem DBU og DIF, DGI samt Holbæk Idrætsunion og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 2

Tuse IF Fodbold`s formål er at give rammer for udøvelsen af fodboldspillet for børn og voksne af begge køn. Ved generalforsamlingsbeslutning kan fodboldafdelingen også støtte andre aktiviteter både organisatorisk og økonomisk.

§ 3

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter, herunder også hovedafdelingens. Passive medlemmer kan optages i afdelingen mod , betaling af fastsat kontingent for disse , besluttet på generalforsamlingen. Frivillige trænere & ledere betragtes i medlemsmæssig forstand, som passive medlemmer.

§ 4

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af enten formanden eller kasseren. Ved væsentlige økonomiske dispositioner f. eks. låntagning, tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer. Forenings medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 5

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling for 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 4 vælges i lige år. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – alle for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter behov og er bemyndiget til at anvende ikke generalforsamlingsvalgte hjælpere, f.eks. til regnskab.

§ 6

Afdelingens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Generalforsamlingen afholdes senest 30. november og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret & valgbarhed har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. En forælder kan udøve stemmeretten for mere end et barn.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretningen og kasserens reviderede regnskab forelægges i skriftlig form. På grundlag af budgetforslag fastsætter generalforsamlingen kontingent for såvel aktive som passive medlemmer. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde meddelelse om, hvilke forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal snarest efter modtagelsen af begæringen indvarsle til den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes med 8 dages varsel.

§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at sætte en spiller i karantæne, dersom vedkommendes opførsel i afdelingens regi giver anledning hertil.

§ 9

Vedtægtsændringer kan foretages på lovlig indvarslet generalforsamling, når 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnår forslaget ikke det krævede antal ja- stemmer, men dog halvdelen af de afgivne stemmer, kan det genfremsættes på en dertil indkaldt generalforsamling og vedtages ved simpelt flertal.

§ 10

Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at over halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse fordres, at mindst 3/4 af de afgivne er for forslaget om opløsning af afdelingen. Ved eventuel opløsning af fodboldafdelingen overgår foreningens formue og materialer i idrætsforeningens varetægt, indtil en ny afdeling med lignende formål dannes.

Vedtaget på generalforsamling 21. november 2023

Luk